သို ့မဟုတ္
အေကာင့္သစ္ဖြင့္ရန္
သို ့မဟုတ္
စကား၀ွက္ေမ့ေနလား။